New

Heavy Duty

LT

Medium Duty

MV
CV

Severe Duty

HX
HV